Skriv ut Lukk vindu

Indikatorveiledning

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen

Læringskultur
Elevdemokrati og medvirkning
Faglig utfordring
Felles regler
Trivsel
Mestring
Utdanning og yrkesveiledning
Støtte fra lærerne
Motivasjon
Vurdering for læring
Støtte hjemmefra

Læringsmiljø

Alle elever i grunnskolen og videregående skole har rett til et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. jf kap. 9a i opplæringsloven. I Skoleporten presenterer vi resultater fra Elevundersøkelsen og Lærlingundersøkelsen.

Elevundersøkelsen og Lærlingundersøkelsene er årlige nettbaserte undersøkelser om henholdsvis elevenes og lærlingenes læringsmiljø. Undersøkelsene kartlegger sentrale sider ved læringsmiljøet på skoler og i lærebedrifter.

Les mer om læringsmiljø på https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/

Elevundersøkelsen

Skoleporten presenterer data om læringsmiljø hentet fra Elevundersøkelsen som gjennomføres om høsten.

Elevundersøkelsen kartlegger de mest sentrale forholdene ved elevenes læringsmiljø slik dette er avklart i nyere forskning. Elevene svarer på spørsmål om hvordan de trives på skolen, hvordan forholdet er til lærere og medelever, hvordan de opplever vurdering for læring, med mer.

Mer informasjon om Elevundersøkelsen finner du på www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/

Elevundersøkelsen ble revidert før gjennomføringen høsten 2013. Resultatene fra 2007-2012 kan derfor ikke sammenlignes med resultatene fra skoleåret 2013-2014 og seinere. Resultatene presenteres derfor hver for seg i Skoleporten.

Spørsmålene om mobbing ble revidert i 2016, og resultatene på spørsmålet om mobbing fra 2013, 2014 og 2015 kan derfor ikke uten videre sammenlignes med resultatene fra skoleåret 2016 og fremover. Før skoleåret 2016-17 het indikatorene Mobbing i skolen og Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere.

Du kan lese mer om endringene, og hvorfor de ble gjennomført her: http://udirbeta.udir.no/vi-endrer-elevundersokelsen/

Læringskultur

Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet.

Indeksen består av følgende spørsmål:

 • Det er god arbeidsro i timene
 • I klassen min synes vi det er viktig å jobbe godt med skolearbeidet
 • Mine lærere synes det er greit at vi elever gjør feil fordi vi kan lære av det

Svaralternativ: Helt uenig – Litt uenig – Verken uenig eller enig – Litt enig – Helt enig

Elevdemokrati og medvirkning

Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid.

Indeksen består av følgende spørsmål:

 • Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med fagene?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag
 

 • Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I noen grad – I liten grad – Ikke i det hele tatt

 • Hører skolen på elevenes forslag?

Svaralternativ: Svært ofte eller alltid – Ofte – Av og til – Sjelden - Aldri

 • Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal ha det i klassen/gruppa?

Svaralternativ: Alltid – Ofte – Noen ganger – Sjelden – Aldri

Faglig utfordring

Indikatoren viser elevenes opplevelse av faglige utfordringer på skolen.

Indikatoren består av følgende spørsmål:

 • Får du nok utfordringer på skolen?

Svaralternativene: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

 

Felles regler

Indeksen viser om elevene kjenner til skolens reglement, og hvor samkjørte elevene opplever at de voksne på skolen er i forhold til reaksjoner på ordens- og oppførselsreglementet.

Indeksen består av følgende spørsmål:

 • Vet du hvilke regler som gjelder for hvordan dere skal ha det på skolen?
 • De voksne sørger for at vi følger reglene for hvordan vi skal ha det på skolen
 • De voksne på denne skolen reagerer på samme måte hvis elevene bryter reglene.

Svaralternativ: Alltid – Ofte – Noen ganger – Sjelden – Aldri

Trivsel

Indikatoren viser elevens generelle trivsel på skolen.

Indikatoren består av følgende spørsmål:

 • Trives du på skolen?

Svaralternativene: Trives svært godt – Trives godt – Trives litt – Trives ikke noe særlig – Trives ikke i det hele tatt

Mestring

Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen.

Indeksen består av følgende spørsmål:

 • Får du lekser som du greier å gjøre på egen hånd?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag – Har ikke lekser

 • Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen som du skal gjøre på egen hånd. Hvor ofte klarer du oppgavene alene?
 • Tenk på når læreren går gjennom og forklarer nytt stoff på skolen. Hvor ofte forstår du det som læreren gjennomgår og forklarer?

Svaralternativ: Alltid – Ofte – Noen ganger – Sjelden - Aldri

Utdanning og yrkesveiledning

Indikatoren viser elevenes opplevelse av utdanning og yrkesveiledningen på ungdomsskolen.

Indikatoren består av følgende spørsmål:

 • Jeg har fått et godt grunnlag for videre valg av utdanning og yrke, så langt på ungdomsskolen.

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I noen grad – I liten grad – Ikke i det hele tatt

Støtte fra lærerne

Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. Indeksen består av følgende spørsmål:

 • Opplever du at lærerne dine bryr seg om deg?
 • Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan gjøre det bra på skolen?
 • Opplever du at lærerne behandler deg med respekt?
 • Når jeg har problemer med å forstå arbeidsoppgaver på skolen, får jeg god hjelp av lærerne

Svaralternativ: Alle – De fleste – Noen få – Bare en – Ingen

 

 • Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal lære

Svaralternativ: Helt uenig – Litt uenig – Verken enig eller uenig – Litt enig – Helt enig

Motivasjon

Indeksen viser elevenes indre motivasjon, interesse og lærelyst for skolearbeidet.

Indeksen består av følgende spørsmål:

 • Er du interessert i å lære på skolen?

Svaralternativer: I alle eller de fleste fag - I mange fag – I noen fag - I svært få fag - Ikke i noen fag

 • Hvor godt liker du skolearbeidet?

Svaralternativer: Svært godt – Godt – Nokså godt – Ikke særlig godt – Ikke i det hele tatt

 • Jeg gleder meg til å gå på skolen

Svaralternativer: Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig

Vurdering for læring

Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring.

Indeksen består av følgende spørsmål:

 • Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem?
 • Forklarer lærerne godt nok hva det legges vekt på når skolearbeidet ditt vurderes?
 • Forteller lærene deg hva som er bra med arbeidet du gjør?
 • Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene?

Svaralternativene: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

 • Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som du kan bruke til å bli bedre i fagene?

Svaralternativ: Flere ganger i uka – 1 gang i uken – 1-3 ganger i måneden – 2-4 ganger i halvåret – Sjeldnere

 • Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes?
 • Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt?
 • Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg utvikler meg i faget

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

Støtte hjemmefra

Indeksen viser elevenes opplevelse av interessen, støtten og oppmuntringen de får hjemmefra, når det gjelder skole og skolearbeid.

Indeksen består av følgende spørsmål:

 • Hjemme viser de interesse for det jeg gjør på skolen

Svaralternativ: Svært ofte eller alltid – Ofte – Av og til – Sjelden - Aldri

 

 • Jeg får god hjelp til leksene mine hjemme
 • Hjemme oppmuntrer de voksne meg i skolearbeidet

Svaralternativ: Alltid – Ofte – Noen ganger – Sjelden - Aldri