Oversikt - Kongsgårdmoen skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Kongsgårdmoen skole
Fleischers Vei 4
3615 KONGSBERG
Org.nr 975284654
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kongsberg kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 321
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 16
Talet på lærarar 26

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Kongsgårdmoen skole Kongsberg kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,9 4,2 4,1 4,1
Elevdemokrati og medvirkning 3,6 3,8 3,9 3,8
Faglig utfordring 3,9 4,2 4,2 4,1
Felles regler 4,0 4,2 4,3 4,3
Trivsel 4,3 4,4 4,4 4,3
Mestring 4,0 4,2 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,2 4,5 4,4 4,4
Motivasjon 3,9 4,0 4,0 3,9
Vurdering for læring 3,5 3,9 4,0 3,9
Støtte hjemmefra 4,4 4,5 4,5 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Kongsgårdmoen skole Kongsberg kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 24,6 298,6 2 936,8 56 418,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,9 12,4 12,8 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 63 461 8 937
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,8 51,1 72,5 68,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,0 21,2 15,7 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,1 13,5 13,8 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,0 14,8 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 16,8 17,5 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,7 95,4 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 15 971 185 373 1 860 764 35 830 044
Undervisningstimer totalt per elev 50 57 56 59
Indikator og nøkkeltall Kongsgårdmoen skole Kongsberg kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 119 145 109 888 116 183
Lønnsutgifter per elev 91 483 84 081 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,3 79,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 551 1 015 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 216 1 407 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år