Oversikt - Longyearbyen skole - Grunnskole og videregående S

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Longyearbyen skole - Grunnskole og videregående S
Vei 102 3
9170 LONGYEARBYEN
Org.nr 974795655
Offentlig skole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Longyearbyen Lokalstyre

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 241
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 16
Talet på lærarar 39

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Resultat - nasjonale prøver 8. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Resultat - grunnskolen standpunktkarakterar

Fleire tal

Standpunktkarakteren gir informasjon om kompetansen til eleven ved avslutninga av opplæringa i faget. Frå 8. årssteget og i vidaregåande opplæring får eleven vurdering med talkarakterar. Her skal ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.

I tabellen ser du resultata frå utvalde fag som gir eit bilete av elevane sitt læringsutbytte.

Laster inn rapport

Resultat - grunnskolen eksamenskarakterar

Fleire tal

Eksamenskarakter er den karakteren eleven får på prestasjonen til eksamen. Karakteren skal setjast av to personar, anten to eksterne sensorar eller av faglæraren og ein ekstern sensor. Berre ein liten del av elevgruppa blir trekt ut til eksamen i kvart fag. Her skal ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.

Laster inn rapport

Resultat - grunnskolepoeng

Fleire tal

Grunnskolepoeng blir rekna ut ved at alle dei avsluttande karakterane som er førte på vitnemålet, skal leggjast saman og delast på talet på karakterar, slik at ein får eit gjennomsnitt. Etterpå skal ein gonge gjennomsnittet med 10.

Indikator og nøkkeltall Longyearbyen skole - Grunnskole og videregående S Longyearbyen arealplanområde kommune Svalbard Nasjonalt
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt 41,7 41,7 41,7

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Longyearbyen skole - Grunnskole og videregående S Longyearbyen arealplanområde kommune Svalbard Nasjonalt
Læringskultur 4,3 4,3 4,3 4,1
Elevdemokrati og medvirkning 3,9 3,9 3,9 3,8
Faglig utfordring 4,3 4,3 4,3 4,1
Felles regler 4,1 4,1 4,1 4,3
Trivsel 4,3 4,3 4,3 4,3
Mestring 4,0 4,0 4,0 4,1
Støtte fra lærerne 4,5 4,5 4,5 4,4
Motivasjon 4,0 4,0 4,0 3,9
Vurdering for læring 3,9 3,9 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,6 4,6 4,6 4,4

Elevundersøkinga - grunnskole, 10. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Longyearbyen skole - Grunnskole og videregående S Longyearbyen arealplanområde kommune Svalbard Nasjonalt
Læringskultur 4,0 4,0 4,0 3,8
Elevdemokrati og medvirkning 3,6 3,6 3,6 3,3
Faglig utfordring 4,5 4,5 4,5 4,2
Felles regler 3,6 3,6 3,6 3,9
Trivsel 4,0 4,0 4,0 4,1
Mestring 3,6 3,6 3,6 3,9
Utdanning og yrkesveiledning 3,8 3,8 3,8 3,8
Støtte fra lærerne 4,1 4,1 4,1 4,0
Motivasjon 3,5 3,5 3,5 3,5
Vurdering for læring 3,4 3,4 3,4 3,3
Støtte hjemmefra 3,7 3,7 3,7 4,1

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Longyearbyen skole - Grunnskole og videregående S Longyearbyen arealplanområde kommune Svalbard Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 24,9 24,9 24,9 56 418,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 11,0 11,0 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 6 8 937
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,8 41,8 41,8 68,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,2 23,2 23,2 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 12,0 12,0 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,4 12,4 12,4 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 17,2 17,2 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 15 571 15 571 15 571 35 830 044
Undervisningstimer totalt per elev 65 65 65 59
Indikator og nøkkeltall Longyearbyen skole - Grunnskole og videregående S Longyearbyen arealplanområde kommune Svalbard Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 116 183
Lønnsutgifter per elev 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år