Oversikt - Kampen skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Kampen skole
Kampensgata 33
4024 STAVANGER
Org.nr 974611465
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 375
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 19
Talet på lærarar 31

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Kampen skole Stavanger kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,4 4,1 4,1 4,1
Elevdemokrati og medvirkning 4,3 3,9 3,9 3,8
Faglig utfordring 4,2 4,1 4,1 4,1
Felles regler 4,4 4,3 4,3 4,3
Trivsel 4,5 4,4 4,3 4,3
Mestring 4,3 4,2 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,6 4,5 4,5 4,4
Motivasjon 4,0 4,0 3,9 3,9
Vurdering for læring 4,2 4,0 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,5 4,5 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Kampen skole Stavanger kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 28,5 1 277,4 5 399,7 56 418,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,6 13,5 12,5 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 224 928 8 937
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 155,0 67,9 64,8 68,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,5 17,6 17,2 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,5 14,5 13,3 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,8 14,8 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 18,8 17,1 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,4 95,8 95,7 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 19 095 803 759 3 427 126 35 830 044
Undervisningstimer totalt per elev 51 53 57 59
Indikator og nøkkeltall Kampen skole Stavanger kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 105 297 109 022 116 183
Lønnsutgifter per elev 83 197 88 799 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,8 84,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 059 936 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 291 1 349 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år