Oversikt - Bondi skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Bondi skole
Eddas Vei 3
1386 ASKER
Org.nr 974578212
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 432
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 22
Talet på lærarar 39

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Bondi skole Asker kommune Akershus fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,3 4,1 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,3 3,7 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,1 4,0 4,0 4,1
Felles regler 4,6 4,4 4,3 4,4
Trivsel 4,3 4,3 4,3 4,3
Mestring 4,1 4,2 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,6 4,4 4,4 4,4
Motivasjon 3,8 3,8 3,9 3,8
Vurdering for læring 3,9 4,0 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,4 4,4 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Bondi skole Asker kommune Akershus fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 31,5 717,0 6 765,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 15,2 12,5 13,4 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 95 930 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,9 85,2 86,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,7 13,3 13,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,2 13,6 14,3 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,1 15,6 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 16,9 17,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,2 15,2 15,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,1 18,3 18,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 17,9 19,6 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,3 96,6 93,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 21 109 462 107 4 293 459 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 49 57 53 60
Indikator og nøkkeltall Bondi skole Asker kommune Akershus fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 113 874 107 614 121 243
Lønnsutgifter per elev 85 916 83 851 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,0 80,7 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 673 962 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 428 1 157 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år