Oversikt - Korsmo skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Korsmo skole
Skolevegen 16
2100 SKARNES
Org.nr 973672770
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sør-Odal kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 227
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 14
Talet på lærarar 19

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Korsmo skole Sør-Odal kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,4 3,8 4,1 4,1
Elevdemokrati og medvirkning 3,1 3,5 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,0 4,1 4,1 4,1
Felles regler 4,1 4,2 4,3 4,3
Trivsel 4,0 4,2 4,4 4,4
Mestring 3,9 4,0 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,1 4,2 4,4 4,4
Motivasjon 3,9 4,1 4,0 4,0
Vurdering for læring 3,3 3,6 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,2 4,3 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Korsmo skole Sør-Odal kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 17,9 76,9 2 116,9 56 418,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,5 11,7 11,1 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 15 327 8 937
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,0 50,8 63,8 68,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,0 20,0 15,4 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,5 12,2 12,0 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,3 13,6 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 16,4 15,3 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 84,0 90,9 97,2 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 11 610 47 528 1 336 145 35 830 044
Undervisningstimer totalt per elev 51 61 64 59
Indikator og nøkkeltall Korsmo skole Sør-Odal kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 131 289 123 149 116 183
Lønnsutgifter per elev 104 763 98 849 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,0 84,8 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 226 1 143 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 102 1 736 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år