Oversikt - Kirkeskolen

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Kirkeskolen
Norderhovsbakken 15
3512 HØNEFOSS
Org.nr 875284622
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringerike kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 87
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 7
Talet på lærarar 9

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Kirkeskolen Ringerike kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,5 4,1 4,1 4,1
Elevdemokrati og medvirkning 4,3 4,0 3,9 3,8
Faglig utfordring 4,2 4,2 4,2 4,1
Felles regler 4,4 4,4 4,3 4,3
Trivsel 4,5 4,4 4,4 4,3
Mestring 4,5 4,1 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,5 4,5 4,4 4,4
Motivasjon 4,3 4,0 4,0 3,9
Vurdering for læring 4,2 4,1 4,0 3,9
Støtte hjemmefra 4,6 4,5 4,5 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Kirkeskolen Ringerike kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 7,3 279,4 2 936,8 56 418,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 13,1 12,8 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 37 461 8 937
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 228,9 90,2 72,5 68,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,2 13,2 15,7 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 14,0 13,8 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,5 14,8 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 17,3 17,5 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 75,5 96,5 95,4 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 5 251 179 876 1 860 764 35 830 044
Undervisningstimer totalt per elev 60 54 56 59
Indikator og nøkkeltall Kirkeskolen Ringerike kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 101 957 109 888 116 183
Lønnsutgifter per elev 86 655 84 081 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,7 79,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 600 1 015 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 299 1 407 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år