Oversikt - Oppland fylke (utgått)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal for offentleg og privat vidaregåande opplæring i fylket. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.
Illustrasjon for en enhet
Oppland fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Oppland fylke (utgått) vises her.
Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer Offentlig Privat
Talet på elevar 6 505 6 201 304
Talet på skolar 16 14 2
Talet på lærarar 886

Ressursar - vidaregåande opplæring

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå fylkeskommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Oppland fylke (utgått) Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 183 161 172 945
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 76 905 75 709
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 104 596 107 067
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 90 932 83 282
Lønnsutgifter per elev 82 598 79 545
Prosentandel lønnsutgifter per elev 92,7 91,8
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 3,3 2,5
Antall årsverk per 100 elever 12,2 11,6
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 49,2 31,6

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Standpunktkarakteren gir informasjon om kompetansen til eleven ved avslutninga av opplæringa i faget. Frå 8. årssteget og i vidaregåande opplæring får eleven vurdering med talkarakterar. Her skal ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.

I tabellen ser du resultata frå utvalde fag som gir eit bilete av elevane sitt læringsutbytte.

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Eksamenskarakter er den karakteren eleven får på prestasjonen til eksamen. Karakteren skal setjast av to personar, anten to eksterne sensorar eller av faglæraren og ein ekstern sensor. Til studieførebuande er norsk hovudmål obligatorisk, så er det to trekkfag og trekk til munnleg eksamen.

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Oppland fylke (utgått) 3,7 3,7 3,8
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Oppland fylke (utgått) 4,3 4,3 4,2
Nasjonalt 4,3 4,3 4,3
Utdanning og yrkesveiledning
Oppland fylke (utgått) 3,7 3,8 3,5
Nasjonalt 3,5 3,7 3,4
Mestring
Oppland fylke (utgått) 4,0 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Oppland fylke (utgått) 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Oppland fylke (utgått) 4,4 4,3 4,5
Nasjonalt 4,3 4,2 4,5
Vurdering for læring
Oppland fylke (utgått) 3,5 3,6 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Oppland fylke (utgått) 3,7 3,7 3,7
Nasjonalt 3,7 3,7 3,7
Støtte fra lærerne
Oppland fylke (utgått) 4,1 4,2 4,1
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Oppland fylke (utgått) 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,1
Læringskultur
Oppland fylke (utgått) 4,0 3,9 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0

Gjennomføring - vidaregåande opplæring

Fleire tal

Vurderingsområdet ”gjennomføring” viser kor mange elevar som går direkte frå grunnskolen til vidaregåande opplæring. Overgangar dei har i vidaregåande opplæring, fråfall, slutta og gjennomført for elevane og lærlingane i vidaregåande opplæring.

Laster inn rapport

Overgangar - vidaregåande opplæring

Fleire tal

Laster inn rapport

Slutta - vidaregåande opplæring

Fleire tal

Laster inn rapport

Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år