Oversikt - Nasjonalt

  I denne oversikta finn du skolefakta og tal for offentleg og privat vidaregåande opplæring i Noreg. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.
  Illustrasjon for en enhet
  Nasjonalt
  Alle grunnskoler (offentlige og private)
  Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

  Skolefakta - vidaregåande opplæring

  Fleire tal
  Indikator og nøkkeltall Alle eierformer Offentlig Privat
  Talet på elevar 191 053 175 751 15 302
  Talet på skolar 419 328 91

  Ressursar - vidaregåande opplæring

  Fleire tal

  Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå fylkeskommunane og private skolar.

  Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
  Driftsutgifter per elev 155 488
  Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 67 657
  Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 97 770
  Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 70 951
  Lønnsutgifter per elev 74 272
  Prosentandel lønnsutgifter per elev 92,0
  Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 2,4
  Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 33,9

  Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

  Fleire tal

  Standpunktkarakteren gir informasjon om kompetansen til eleven ved avslutninga av opplæringa i faget. Frå 8. årssteget og i vidaregåande opplæring får eleven vurdering med talkarakterar. Her skal ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.

  I tabellen ser du resultata frå utvalde fag som gir eit bilete av elevane sitt læringsutbytte.

  Laster inn rapport

  Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

  Fleire tal

  Eksamenskarakter er den karakteren eleven får på prestasjonen til eksamen. Karakteren skal setjast av to personar, anten to eksterne sensorar eller av faglæraren og ein ekstern sensor. Til studieførebuande er norsk hovudmål obligatorisk, så er det to trekkfag og trekk til munnleg eksamen.

  Laster inn rapport

  Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

  Fleire tal

  Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

  Indikator og nøkkeltall Vg1
  Elevdemokrati og medvirkning 3,5
  Trivsel 4,3
  Utdanning og yrkesveiledning 3,4
  Mestring 4,0
  Felles regler 4,0
  Faglig utfordring 4,3
  Mobbet av andre elever på skolen 1,2
  Vurdering for læring 3,4
  Motivasjon 3,8
  Støtte fra lærerne 4,1
  Støtte hjemmefra 3,9
  Læringskultur 3,9

  Gjennomføring - vidaregåande opplæring

  Fleire tal

  Vurderingsområdet ”gjennomføring” viser kor mange elevar som går direkte frå grunnskolen til vidaregåande opplæring. Overgangar dei har i vidaregåande opplæring, fråfall, slutta og gjennomført for elevane og lærlingane i vidaregåande opplæring.

  Laster inn rapport

  Overgangar - vidaregåande opplæring

  Fleire tal

  Laster inn rapport

  Slutta - vidaregåande opplæring

  Fleire tal

  Laster inn rapport

  Symbolforklaring
  Tall er unntatt offentlighet
  Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten
  Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år