Oversikt - Akershus fylke

I denne oversikta finn du skolefakta og tal for offentleg og privat vidaregåande opplæring i fylket. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.
Illustrasjon for en enhet
Akershus fylke
Alle videregående skoler med adresse i Akershus fylke (offentlige og private)
Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer Offentlig Privat
Talet på elevar 22 454 22 084 370
Talet på skolar 37 34 3

Ressursar - vidaregåande opplæring

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå fylkeskommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Akershus fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 152 509 160 230
Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per elev 71 112 72 756
Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev 90 295 94 528
Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 84 854 79 778
Lønnsutgifter per elev 71 352 75 362
Prosentandel lønnsutgifter per elev 92,5 91,7
Prosentandel driftsutgifter til andre undervisningsformål 3,0 2,4
Antall årsverk per 100 elever 11,3 11,4
Andel netto driftsutgifter til videregående opplæring av samlede netto driftsutgifter 59,4 32,6

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Standpunktkarakteren gir informasjon om kompetansen til eleven ved avslutninga av opplæringa i faget. Frå 8. årssteget og i vidaregåande opplæring får eleven vurdering med talkarakterar. Her skal ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.

I tabellen ser du resultata frå utvalde fag som gir eit bilete av elevane sitt læringsutbytte.

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Eksamenskarakter er den karakteren eleven får på prestasjonen til eksamen. Karakteren skal setjast av to personar, anten to eksterne sensorar eller av faglæraren og ein ekstern sensor. Til studieførebuande er norsk hovudmål obligatorisk, så er det to trekkfag og trekk til munnleg eksamen.

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Akershus fylke 3,5 3,6 3,5
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Akershus fylke 4,3 4,3 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Akershus fylke 3,5 3,6 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Mestring
Akershus fylke 4,0 4,0 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Akershus fylke 4,2 4,2 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Akershus fylke 4,3 4,2 4,5
Nasjonalt 4,3 4,2 4,4
Vurdering for læring
Akershus fylke 3,5 3,6 3,3
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Akershus fylke 3,7 3,7 3,6
Nasjonalt 3,7 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Akershus fylke 4,1 4,1 4,0
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Akershus fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Læringskultur
Akershus fylke 3,9 3,9 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0

Gjennomføring - vidaregåande opplæring

Fleire tal

Vurderingsområdet ”gjennomføring” viser kor mange elevar som går direkte frå grunnskolen til vidaregåande opplæring. Overgangar dei har i vidaregåande opplæring, fråfall, slutta og gjennomført for elevane og lærlingane i vidaregåande opplæring.

Laster inn rapport

Overgangar - vidaregåande opplæring

Fleire tal

Laster inn rapport

Slutta - vidaregåande opplæring

Fleire tal

Laster inn rapport

Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år