Oversikt - Ytre Arna skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Ytre Arna skule
Bankvegen 11
5265 YTRE ARNA
Org.nr 974738139
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 266
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 14
Talet på lærarar 27

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Ytre Arna skule Bergen kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,8 4,0 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,6 3,6 3,7 3,8
Faglig utfordring 4,1 4,0 4,0 4,1
Felles regler 4,1 4,3 4,4 4,4
Trivsel 3,9 4,3 4,3 4,3
Mestring 4,1 4,1 4,0 4,1
Støtte fra lærerne 4,2 4,4 4,4 4,4
Motivasjon 3,8 3,8 3,8 3,8
Vurdering for læring 3,5 3,8 3,8 3,9
Støtte hjemmefra 3,9 4,3 4,3 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Ytre Arna skule Bergen kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 24,0 2 482,3 5 585,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 13,1 12,2 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 319 866 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,7 90,9 70,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,6 12,9 15,5 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 14,0 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,3 14,9 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 17,4 16,5 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3 15,0 14,7 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,1 18,2 17,0 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 20,0 18,7 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,4 98,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 16 172 1 586 357 3 553 356 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 61 55 58 60
Indikator og nøkkeltall Ytre Arna skule Bergen kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 111 193 117 571 116 183
Lønnsutgifter per elev 85 841 93 054 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,6 82,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 983 1 027 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 282 1 503 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år