Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Volden skole (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Volden skole (UTGÅTT)
7660 VUKU
Org.nr 975279294
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Verdal kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 24
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 2
Talet på lærarar 8

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Volden skole (UTGÅTT) Verdal kommune Nasjonalt
Læringskultur 4,2 4,1
Elevdemokrati og medvirkning 3,9 3,8
Faglig utfordring 4,0 4,1
Felles regler 4,3 4,3
Trivsel 4,2 4,3
Mestring 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,5 4,4
Motivasjon 4,0 3,9
Vurdering for læring 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Volden skole (UTGÅTT) Verdal kommune Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 4,4 173,2 1 690,3 56 418,6
Antall elever per årsverk til undervisning 5,9 12,0 11,0 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 42 269 8 937
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 13,3 43,6 61,3 68,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 40,8 24,4 15,9 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,1 11,8 11,4 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 17,7 13,8 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,4 16,1 15,4 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 96,7 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 3 019 110 038 1 070 642 35 830 044
Undervisningstimer totalt per elev 126 60 65 59
Indikator og nøkkeltall Verdal kommune Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 129 992 123 219 116 183
Lønnsutgifter per elev 106 849 99 214 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,8 83,6 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 036 1 082 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 051 1 276 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år