Oversikt - Vingrom skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Vingrom skole
Torpavegen 5
2607 VINGROM
Org.nr 875274872
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lillehammer kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 126
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 8
Talet på lærarar 12

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Vingrom skole Lillehammer kommune Oppland fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,6 4,1 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 4,7 3,8 3,9 3,8
Faglig utfordring 4,5 3,9 4,1 4,1
Felles regler 4,9 4,3 4,4 4,4
Trivsel 4,6 4,3 4,4 4,3
Mestring 4,3 4,1 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,9 4,4 4,5 4,4
Motivasjon 4,5 4,0 3,9 3,8
Vurdering for læring 4,6 3,9 4,0 3,9
Støtte hjemmefra 4,8 4,4 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Vingrom skole Lillehammer kommune Oppland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 10,8 235,4 2 079,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 13,8 11,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 34 354 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 109,6 84,2 57,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,7 14,5 17,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2 14,6 11,9 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,6 13,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 18,3 15,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,8 16,2 13,5 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,0 18,7 15,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 20,8 16,9 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,7 97,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 7 067 148 574 1 302 024 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 56 52 64 60
Indikator og nøkkeltall Vingrom skole Lillehammer kommune Oppland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 114 020 132 123 121 243
Lønnsutgifter per elev 90 441 105 658 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,0 83,3 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 653 1 018 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 956 1 409 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år