Oversikt - Viken fylke

I denne oversikta finn du skolefakta og tal for grunnskolar i fylket. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.
Illustrasjon for en enhet
Viken fylke
Alle grunnskoler med adresse i Viken fylke (offentlige og private)
Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal

 

Tallene finnes ikke for den skolen, kommunen, fylket eller opplæringskontoret du har valgt.

 

Ingen data for gjeldende utvalg

 

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Resultat - nasjonale prøver 8. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Resultat - grunnskolen standpunktkarakterar

Fleire tal

Standpunktkarakteren gir informasjon om kompetansen til eleven ved avslutninga av opplæringa i faget. Frå 8. årssteget og i vidaregåande opplæring får eleven vurdering med talkarakterar. Her skal ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.

I tabellen ser du resultata frå utvalde fag som gir eit bilete av elevane sitt læringsutbytte.

Laster inn rapport

Resultat - grunnskolen eksamenskarakterar

Fleire tal

Eksamenskarakter er den karakteren eleven får på prestasjonen til eksamen. Karakteren skal setjast av to personar, anten to eksterne sensorar eller av faglæraren og ein ekstern sensor. Berre ein liten del av elevgruppa blir trekt ut til eksamen i kvart fag. Her skal ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.

Laster inn rapport

Resultat - grunnskolepoeng

Fleire tal

Grunnskolepoeng blir rekna ut ved at alle dei avsluttande karakterane som er førte på vitnemålet, skal leggjast saman og delast på talet på karakterar, slik at ein får eit gjennomsnitt. Etterpå skal ein gonge gjennomsnittet med 10.

Indikator og nøkkeltall Viken fylke Nasjonalt
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt 43,4 43,2

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Viken fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,7
Faglig utfordring 4,0 4,0
Felles regler 4,3 4,3
Trivsel 4,2 4,2
Mestring 4,0 4,0
Støtte fra lærerne 4,4 4,4
Motivasjon 3,8 3,7
Vurdering for læring 3,9 3,8
Støtte hjemmefra 4,3 4,3

Elevundersøkinga - grunnskole, 10. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Viken fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,9 3,9
Elevdemokrati og medvirkning 3,3 3,4
Faglig utfordring 4,3 4,3
Felles regler 4,0 4,0
Trivsel 4,2 4,1
Mestring 3,9 3,9
Utdanning og yrkesveiledning 3,7 3,8
Støtte fra lærerne 4,0 4,1
Motivasjon 3,5 3,5
Vurdering for læring 3,3 3,3
Støtte hjemmefra 4,2 4,1

Gjennomføring - grunnskole

Fleire tal

Vurderingsområdet ”gjennomføring” viser kor mange elevar som går direkte frå grunnskolen til vidaregåande opplæring.

Laster inn rapport

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Viken fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,7
Lærertimer som gis til undervisning 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev 62
Indikator og nøkkeltall Viken fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 126 820
Lønnsutgifter per elev 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år