Oversikt - Vestbyen skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Vestbyen skole
Kjell Hals Veg 50
7802 NAMSOS
Org.nr 979646410
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Namsos kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 235
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 14
Talet på lærarar 28

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Vestbyen skole Namsos kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,5 3,8 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,3 3,3 3,8 3,8
Faglig utfordring 3,7 3,8 4,0 4,1
Felles regler 4,2 4,2 4,4 4,4
Trivsel 3,8 3,9 4,3 4,3
Mestring 3,7 3,8 4,0 4,1
Støtte fra lærerne 3,9 4,1 4,4 4,4
Motivasjon 3,5 3,5 3,8 3,8
Vurdering for læring 3,4 3,6 3,8 3,9
Støtte hjemmefra 4,1 4,3 4,3 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Vestbyen skole Namsos kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 22,0 163,3 4 990,8 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 11,0 11,7 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 17 820 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 83,6 93,1 63,8 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,8 10,5 16,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 12,2 12,4 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 12,3 14,3 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 15,7 16,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6 15,4 14,3 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,6 16,9 16,7 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 15,3 18,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,8 99,3 96,8 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 14 793 102 616 3 190 079 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 63 64 61 60
Indikator og nøkkeltall Vestbyen skole Namsos kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 108 598 116 183
Lønnsutgifter per elev 84 457 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 76,3 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 233 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 444 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år