Oversikt - Varhaug skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Varhaug skule
Eikevegen 5
4360 VARHAUG
Org.nr 975275876
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hå kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 490
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 29
Talet på lærarar 43

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Varhaug skule Hå kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,7 3,9 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,5 3,9 3,9 3,8
Faglig utfordring 4,0 4,1 4,1 4,1
Felles regler 4,3 4,4 4,4 4,4
Trivsel 4,0 4,2 4,3 4,3
Mestring 4,0 4,1 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,2 4,4 4,5 4,4
Motivasjon 3,6 3,7 3,8 3,8
Vurdering for læring 3,6 3,8 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,3 4,4 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Varhaug skule Hå kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 35,6 233,1 5 511,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 15,1 12,9 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 42 938 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,7 62,7 64,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,7 17,9 17,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,1 14,7 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 12,3 14,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 16,8 16,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5 14,9 14,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,5 19,6 17,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 17,5 19,5 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,0 92,0 94,7 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 24 101 145 930 3 502 721 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 49 56 58 60
Indikator og nøkkeltall Varhaug skule Hå kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 113 673 109 022 116 183
Lønnsutgifter per elev 92 092 88 799 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,4 84,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 282 936 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 774 1 349 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år