Oversikt - Vangen skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Vangen skule
Hestavangen 24
5700 VOSS
Org.nr 975281833
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Voss kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 254
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 14
Talet på lærarar 25

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Vangen skule Voss kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,0 4,0 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,7 3,9 3,7 3,8
Faglig utfordring 3,9 3,9 4,0 4,1
Felles regler 4,5 4,4 4,4 4,4
Trivsel 4,2 4,1 4,3 4,3
Mestring 4,1 4,1 4,0 4,1
Støtte fra lærerne 4,5 4,4 4,4 4,4
Motivasjon 3,5 3,7 3,8 3,8
Vurdering for læring 3,9 3,9 3,8 3,9
Støtte hjemmefra 4,0 4,3 4,3 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Vangen skule Voss kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 18,8 166,4 5 585,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 16,6 12,2 12,2 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 25 866 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,2 71,1 70,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,3 15,0 15,5 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,8 12,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,3 14,9 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,5 17,5 16,5 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 21,3 15,7 14,7 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,7 15,4 17,0 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 23,3 18,7 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,8 98,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 11 326 103 944 3 553 356 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 45 58 58 60
Indikator og nøkkeltall Vangen skule Voss kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 118 891 117 571 116 183
Lønnsutgifter per elev 98 533 93 054 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,6 82,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 902 1 027 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 874 1 503 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år