Oversikt - Ura skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Ura skole
Novikveien 130
8802 SANDNESSJØEN
Org.nr 980289109
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Alstahaug kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 151
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 10
Talet på lærarar 17

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Ura skole Alstahaug kommune Nordland fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,8 3,7 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,7 3,8 3,8
Faglig utfordring 3,8 3,9 4,1 4,1
Felles regler 4,2 4,4 4,4 4,4
Trivsel 4,4 4,2 4,2 4,3
Mestring 3,7 3,9 4,0 4,1
Støtte fra lærerne 4,3 4,2 4,4 4,4
Motivasjon 4,0 3,6 3,8 3,8
Vurdering for læring 3,7 3,7 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,4 4,2 4,3 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Ura skole Alstahaug kommune Nordland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 17,0 96,7 3 068,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 9,6 9,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 16 535 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 23,4 52,4 50,4 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 38,0 16,3 17,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,9 9,9 10,6 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 12,5 11,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,1 13,5 13,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,6 11,6 12,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,1 14,8 14,1 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 14,7 15,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 81,2 90,6 93,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 11 400 61 567 1 956 925 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 75 74 73 60
Indikator og nøkkeltall Ura skole Alstahaug kommune Nordland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 124 936 130 805 116 183
Lønnsutgifter per elev 104 228 106 095 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,9 84,6 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 831 1 259 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 539 1 562 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år