Oversikt - Ulnes Montessoriskule Sa (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Ulnes Montessoriskule Sa (privat)
Panoramavegen 89
2918 ULNES
Org.nr 993951439
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ulnes Montessoriskule Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 39
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 3
Talet på lærarar 8

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Nord-Aurdal kommune Oppland fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,8 3,9
Elevdemokrati og medvirkning 3,5 3,7
Faglig utfordring 4,0 4,0
Felles regler 4,2 4,3
Trivsel 4,1 4,2
Mestring 4,1 4,0
Støtte fra lærerne 4,2 4,3
Motivasjon 3,6 3,7
Vurdering for læring 3,6 3,8
Støtte hjemmefra 4,0 4,2

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Nord-Aurdal kommune Oppland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 6,4 82,4 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning 6,2 7,8 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 22 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 30,0 26,6 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,4 26,7 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,0 9,3 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 11,5 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,9 12,1 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,2 11,4 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9 11,3 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 14,1 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 88,6 89,4
Lærertimer som gis til undervisning 4 631 53 666 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev 119 92 79
Indikator og nøkkeltall Nord-Aurdal kommune Oppland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 125 007 132 123 121 243
Lønnsutgifter per elev 93 595 105 658 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 71,5 83,3 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 600 1 018 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 316 1 409 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år