Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Tyristrand skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Tyristrand skole
Brugsjordet 6
3533 TYRISTRAND
Org.nr 975284646
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Ringerike kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 329
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 18
Talet på lærarar 29

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Resultat - nasjonale prøver 8. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Resultat - grunnskolen standpunktkarakterar

Fleire tal

Standpunktkarakteren gir informasjon om kompetansen til eleven ved avslutninga av opplæringa i faget. Frå 8. årssteget og i vidaregåande opplæring får eleven vurdering med talkarakterar. Her skal ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.

I tabellen ser du resultata frå utvalde fag som gir eit bilete av elevane sitt læringsutbytte.

Laster inn rapport

Resultat - grunnskolen eksamenskarakterar

Fleire tal

Eksamenskarakter er den karakteren eleven får på prestasjonen til eksamen. Karakteren skal setjast av to personar, anten to eksterne sensorar eller av faglæraren og ein ekstern sensor. Berre ein liten del av elevgruppa blir trekt ut til eksamen i kvart fag. Her skal ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.

Laster inn rapport

Resultat - grunnskolepoeng

Fleire tal

Grunnskolepoeng blir rekna ut ved at alle dei avsluttande karakterane som er førte på vitnemålet, skal leggjast saman og delast på talet på karakterar, slik at ein får eit gjennomsnitt. Etterpå skal ein gonge gjennomsnittet med 10.

Indikator og nøkkeltall Tyristrand skole Ringerike kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt 40,0 40,9 41,9 41,7

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Tyristrand skole Ringerike kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,1 4,0 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,8 3,9 3,8
Faglig utfordring 3,9 4,1 4,1 4,1
Felles regler 4,5 4,4 4,4 4,4
Trivsel 4,4 4,4 4,4 4,3
Mestring 4,4 4,0 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,3 4,5 4,4 4,4
Motivasjon 4,0 3,9 3,9 3,8
Vurdering for læring 3,9 4,0 4,0 3,9
Støtte hjemmefra 4,1 4,4 4,4 4,4

Elevundersøkinga - grunnskole, 10. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Tyristrand skole Ringerike kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,9 3,6 3,8 3,8
Elevdemokrati og medvirkning 3,4 3,1 3,4 3,4
Faglig utfordring 4,4 4,1 4,3 4,3
Felles regler 4,2 4,0 4,1 4,0
Trivsel 4,2 4,1 4,2 4,1
Mestring 4,1 3,9 4,0 3,9
Utdanning og yrkesveiledning 4,1 3,8 3,8 3,8
Støtte fra lærerne 4,3 3,8 4,0 4,0
Motivasjon 3,5 3,5 3,5 3,5
Vurdering for læring 3,4 3,1 3,4 3,3
Støtte hjemmefra 3,9 3,9 4,1 4,1

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Tyristrand skole Ringerike kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 27,5 270,3 2 988,3 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 13,4 12,5 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 38 487 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 103,8 86,0 68,7 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,5 14,1 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,7 14,0 13,4 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,8 16,4 14,8 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 17,0 17,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0 14,9 15,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1 16,7 17,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3 20,0 19,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,7 95,9 95,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 17 222 174 027 1 899 215 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 52 53 57 60
Indikator og nøkkeltall Tyristrand skole Ringerike kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 101 957 109 888 116 183
Lønnsutgifter per elev 86 655 84 081 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,7 79,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 600 1 015 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 299 1 407 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år