Oversikt - Trones skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Trones skole
Postveien 65
4307 SANDNES
Org.nr 974610744
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 496
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 21
Talet på lærarar 61

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Trones skole Sandnes kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,9 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,8 3,8
Faglig utfordring 3,7 4,0 4,0
Felles regler 4,3 4,4 4,4
Trivsel 4,0 4,3 4,3
Mestring 4,0 4,0 4,0
Støtte fra lærerne 4,3 4,4 4,4
Motivasjon 3,6 3,7 3,8
Vurdering for læring 3,8 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,1 4,3 4,3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Trones skole Sandnes kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 57,3 5 592,8 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 12,1 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 13 916 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 37,2 66,0 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,3 16,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,1 14,4 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 16,2 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7 14,2 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,1 17,0 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,6 95,4 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 37 809 3 576 457 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 76 59 61
Indikator og nøkkeltall Trones skole Sandnes kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 117 973 126 820
Lønnsutgifter per elev 96 780 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 787 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 376 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år