Oversikt - Tomter skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Tomter skole
Engen 4
1825 TOMTER
Org.nr 974631873
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hobøl kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 219
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 12
Talet på lærarar 19

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Tomter skole Hobøl kommune Østfold fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,0 3,9 4,0 4,1
Elevdemokrati og medvirkning 4,0 3,7 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,3 4,0 4,1 4,1
Felles regler 4,2 3,9 4,3 4,3
Trivsel 4,2 4,2 4,3 4,3
Mestring 4,2 4,1 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,2 4,2 4,4 4,4
Motivasjon 4,1 4,0 4,0 3,9
Vurdering for læring 3,9 3,9 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,2 4,4 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Tomter skole Hobøl kommune Østfold fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 16,7 64,7 3 084,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2 10,6 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 14 536 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,6 44,6 63,6 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,4 21,3 17,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2 12,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 10,2 14,9 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,8 14,7 17,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1 14,9 15,2 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 29,1 16,4 17,3 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 13,2 19,4 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,6 90,8 98,0 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 11 432 41 006 1 972 962 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 52 67 58 60
Indikator og nøkkeltall Tomter skole Hobøl kommune Østfold fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 123 955 110 500 116 183
Lønnsutgifter per elev 102 809 87 954 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,7 83,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 861 843 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 342 1 264 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år