Oversikt - Teie skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Teie skole
Grindstuveien 31
3121 NØTTERØY
Org.nr 975271277
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Færder kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 474
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 23
Talet på lærarar 39

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Teie skole Færder kommune Vestfold fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,2 4,0 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,6 3,8 3,9 3,8
Faglig utfordring 4,4 4,2 4,1 4,1
Felles regler 4,4 4,4 4,4 4,4
Trivsel 4,4 4,4 4,3 4,3
Mestring 4,1 4,1 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,4 4,4 4,4 4,4
Motivasjon 3,9 3,9 3,8 3,8
Vurdering for læring 3,8 3,9 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,4 4,4 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Teie skole Færder kommune Vestfold fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 33,0 280,9 2 522,2 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 16,3 12,6 12,5 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 49 488 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 100,4 63,8 57,8 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,3 17,5 19,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,4 13,9 13,2 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,8 15,0 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 18,0 17,5 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,5 16,6 15,7 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,1 18,6 17,9 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,2 19,7 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,9 97,7 97,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 21 504 177 428 1 609 778 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 45 57 57 60
Indikator og nøkkeltall Teie skole Færder kommune Vestfold fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 110 089 116 183
Lønnsutgifter per elev 90 588 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,8 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 138 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 665 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år