Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Straumsnes barneskole (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Straumsnes barneskole (UTGÅTT)
Fagerjordveien 194
8517 NARVIK
Org.nr 975288560
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Narvik kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 27
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 3
Talet på lærarar 5

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Narvik kommune Nordland fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,0 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,3 4,1 4,1
Felles regler 4,4 4,4 4,4
Trivsel 4,2 4,2 4,3
Mestring 4,0 4,0 4,1
Støtte fra lærerne 4,4 4,4 4,4
Motivasjon 4,0 3,8 3,8
Vurdering for læring 4,0 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,6 4,3 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Narvik kommune Nordland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 197,5 3 068,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 9,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 21 535 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 92,8 50,4 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,7 17,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 10,6 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,8 11,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 13,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6 12,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,4 14,1 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,2 15,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,7 93,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 124 916 1 956 925 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 64 73 60
Indikator og nøkkeltall Narvik kommune Nordland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 114 266 130 805 116 183
Lønnsutgifter per elev 95 677 106 095 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,4 84,6 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 830 1 259 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 566 1 562 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år