Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Storevarden skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Storevarden skole
Storevardvegen 13
4056 TANANGER
Org.nr 975299112
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sola kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 307
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 14
Talet på lærarar 30

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Storevarden skole Sola kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,6 4,1 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 4,2 3,9 3,9 3,8
Faglig utfordring 4,2 4,1 4,1 4,1
Felles regler 4,9 4,5 4,4 4,4
Trivsel 4,4 4,3 4,3 4,3
Mestring 4,5 4,2 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,9 4,5 4,5 4,4
Motivasjon 4,3 3,9 3,8 3,8
Vurdering for læring 4,6 4,0 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,6 4,4 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Storevarden skole Sola kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 27,5 339,4 5 511,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 11,4 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 33 938 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 229,1 106,0 64,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,9 9,9 17,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 11,5 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,0 14,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 15,6 16,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7 13,6 14,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8 14,6 17,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 20,7 19,5 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,7 95,4 94,7 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 18 895 222 572 3 502 721 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 62 63 58 60
Indikator og nøkkeltall Storevarden skole Sola kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 107 180 109 022 116 183
Lønnsutgifter per elev 84 563 88 799 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,4 84,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 522 936 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 269 1 349 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år