Oversikt - Stiftelsen Davinci Montessoriskole (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Stiftelsen Davinci Montessoriskole (privat)
Inngang 9 Kniksens Plass 1
5063 BERGEN
Org.nr 986847367
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Davinci Montessoriskole (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 59
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 5
Talet på lærarar 9

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Stiftelsen Davinci Montessoriskole (privat) Bergen kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,0 4,0 3,9
Elevdemokrati og medvirkning 3,7 3,7 3,7
Faglig utfordring 4,0 4,0 4,0
Felles regler 4,2 4,2 4,2
Trivsel 4,3 4,3 4,2
Mestring 4,1 4,0 4,0
Støtte fra lærerne 4,4 4,4 4,4
Motivasjon 3,9 3,8 3,9
Vurdering for læring 3,8 3,8 3,8
Støtte hjemmefra 4,3 4,3 4,2

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Stiftelsen Davinci Montessoriskole (privat) Bergen kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 6,4 193,6 328,2 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 9,7 9,7 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 24 62 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 16,9 70,5 47,4 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 54,5 12,5 18,9 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 10,6 10,4 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,4 13,7 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 15,2 15,5 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 26,9 12,3 12,9 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,3 15,2 13,6 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 17,5 19,0 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,3 94,3 94,3 89,4
Lærertimer som gis til undervisning 4 560 124 709 213 083 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev 77 73 73 79
Indikator og nøkkeltall Stiftelsen Davinci Montessoriskole (privat) Bergen kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 111 193 117 571 116 183
Lønnsutgifter per elev 85 841 93 054 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,6 82,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 983 1 027 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 282 1 503 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år