Oversikt - Solholmen skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Solholmen skole
Møllevannsveien 52
4617 KRISTIANSAND S
Org.nr 974598655
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 242
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 14
Talet på lærarar 21

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Solholmen skole Kristiansand kommune Vest-Agder fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,3 4,2 4,2 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 4,0 3,9 4,0 3,8
Faglig utfordring 4,3 4,1 4,2 4,1
Felles regler 4,4 4,5 4,5 4,4
Trivsel 4,7 4,4 4,4 4,3
Mestring 4,1 4,1 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,6 4,5 4,6 4,4
Motivasjon 4,2 4,0 3,9 3,8
Vurdering for læring 3,7 3,9 4,0 3,9
Støtte hjemmefra 4,2 4,5 4,5 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Solholmen skole Kristiansand kommune Vest-Agder fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 20,1 978,6 2 134,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 12,7 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 150 383 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 131,5 73,6 60,7 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,1 15,4 17,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9 13,5 13,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,0 14,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,9 16,8 16,3 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8 15,0 14,6 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5 17,6 16,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,9 18,5 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,4 97,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 13 937 621 137 1 345 283 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 58 56 58 60
Indikator og nøkkeltall Solholmen skole Kristiansand kommune Vest-Agder fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 107 769 113 981 116 183
Lønnsutgifter per elev 82 580 90 210 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,8 82,4 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 554 1 267 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 243 1 595 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år