Oversikt - Slåstad skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Slåstad skole
Storsjøvegen 407
2110 SLÅSTAD
Org.nr 975273024
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sør-Odal kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 53
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 4
Talet på lærarar 11

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Slåstad skole Sør-Odal kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,5 4,2 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 4,2 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,3 4,0 4,1 4,1
Felles regler 4,5 4,5 4,4 4,4
Trivsel 4,4 4,5 4,3 4,3
Mestring 4,4 4,1 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,7 4,6 4,4 4,4
Motivasjon 3,9 3,9 3,9 3,8
Vurdering for læring 3,8 4,0 3,8 3,9
Støtte hjemmefra 4,4 4,4 4,3 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Slåstad skole Sør-Odal kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 6,2 81,7 2 083,4 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 11,2 11,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 16 345 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,7 50,0 60,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,6 19,6 16,6 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,0 12,2 12,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 12,6 14,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,9 16,2 15,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,6 13,9 14,3 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,3 16,0 15,7 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 20,5 18,0 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,2 89,8 97,2 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 3 982 50 674 1 315 357 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 75 63 63 60
Indikator og nøkkeltall Slåstad skole Sør-Odal kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 131 289 123 149 116 183
Lønnsutgifter per elev 104 763 98 849 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,0 84,8 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 226 1 143 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 102 1 736 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år