Oversikt - Skjønnhaug skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Skjønnhaug skole
Lindebergåsen 39
1068 OSLO
Org.nr 874590282
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 252
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 12
Talet på lærarar 20

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Skjønnhaug skole Oslo kommune Oslo fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,3 4,1 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 4,0 3,8 3,8 3,8
Faglig utfordring 3,8 4,0 4,0 4,1
Felles regler 4,2 4,3 4,3 4,4
Trivsel 4,0 4,3 4,3 4,3
Mestring 4,0 4,2 4,2 4,1
Støtte fra lærerne 4,4 4,4 4,4 4,4
Motivasjon 3,7 4,0 4,0 3,8
Vurdering for læring 3,9 3,9 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,5 4,5 4,5 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Skjønnhaug skole Oslo kommune Oslo fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 21,9 5 389,7 5 389,7 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 13,3 13,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 913 913 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 22,9 70,8 70,8 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 50,3 16,9 16,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9 14,8 14,8 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,0 16,0 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 18,8 18,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9 17,4 17,4 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,7 19,0 19,0 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 20,7 20,7 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,1 94,0 94,0 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 15 198 3 478 600 3 478 600 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 60 54 54 60
Indikator og nøkkeltall Skjønnhaug skole Oslo kommune Oslo fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 120 782 120 782 116 183
Lønnsutgifter per elev 84 746 84 746 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 72,4 72,4 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 830 1 830 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 295 1 295 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år