Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Skaugdalen skole (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Skaugdalen skole (UTGÅTT)
7100 RISSA
Org.nr 974577488
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 55
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 6
Talet på lærarar 7

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Nasjonalt
Læringskultur 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,8
Faglig utfordring 4,1
Felles regler 4,4
Trivsel 4,3
Mestring 4,1
Støtte fra lærerne 4,4
Motivasjon 3,8
Vurdering for læring 3,9
Støtte hjemmefra 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 60
Indikator og nøkkeltall Rissa kommune (UTGÅTT) Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 129 745 115 405 116 183
Lønnsutgifter per elev 98 320 90 600 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,5 83,5 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 525 916 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 794 1 393 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år