Oversikt - Skatval skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Skatval skole
Skatval
7510 SKATVAL
Org.nr 975289451
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stjørdal kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 271
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 16
Talet på lærarar 28

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Skatval skole Stjørdal kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,0 3,9 4,0 4,1
Elevdemokrati og medvirkning 3,6 3,7 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,3 4,1 4,0 4,1
Felles regler 3,6 4,0 4,2 4,3
Trivsel 3,9 4,3 4,3 4,3
Mestring 4,1 4,0 4,0 4,1
Støtte fra lærerne 4,3 4,3 4,4 4,4
Motivasjon 3,8 3,8 3,9 3,9
Vurdering for læring 3,7 3,7 3,8 3,9
Støtte hjemmefra 4,2 4,3 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Skatval skole Stjørdal kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 28,2 281,0 56 418,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 12,1 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 42 8 937
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,0 72,4 68,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,7 14,8 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 12,5 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,2 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 17,8 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,4 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 17 187 178 868 35 830 044
Undervisningstimer totalt per elev 63 59 59
Indikator og nøkkeltall Skatval skole Stjørdal kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 109 092 116 183
Lønnsutgifter per elev 88 953 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,6 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 615 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 118 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år