Oversikt - Skadberg skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Skadberg skole
Litlabergvegen 20
4051 SOLA
Org.nr 975275612
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sola kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 529
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 26
Talet på lærarar 45

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Skadberg skole Sola kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,9 4,1 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,9 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,1 4,1 4,0 4,0
Felles regler 4,4 4,5 4,4 4,4
Trivsel 4,3 4,3 4,3 4,3
Mestring 4,0 4,1 4,0 4,0
Støtte fra lærerne 4,4 4,5 4,4 4,4
Motivasjon 4,0 4,0 3,7 3,8
Vurdering for læring 3,7 3,9 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,5 4,5 4,3 4,3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Skadberg skole Sola kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 39,5 332,8 5 592,8 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,5 11,8 12,1 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 35 916 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 132,3 102,4 66,0 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,1 10,5 16,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,5 12,1 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,8 14,4 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,0 15,7 16,2 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,7 14,4 14,2 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 24,2 15,4 17,0 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,0 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,5 93,9 95,4 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 27 052 217 563 3 576 457 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 51 61 59 61
Indikator og nøkkeltall Skadberg skole Sola kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 108 331 114 270 121 243
Lønnsutgifter per elev 86 440 92 848 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,4 84,2 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 320 959 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 927 1 600 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år