Oversikt - Sem skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Sem skole
Semsbyveien 102
3170 SEM
Org.nr 975271153
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tønsberg kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 236
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 12
Talet på lærarar 23

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Sem skole Tønsberg kommune Vestfold fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,1 4,1 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 4,0 4,0 3,9 3,8
Faglig utfordring 4,4 4,2 4,1 4,1
Felles regler 4,3 4,3 4,4 4,4
Trivsel 4,3 4,3 4,3 4,3
Mestring 3,7 4,1 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,3 4,4 4,4 4,4
Motivasjon 3,7 3,9 3,8 3,8
Vurdering for læring 3,8 4,0 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,2 4,5 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Sem skole Tønsberg kommune Vestfold fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 21,8 412,4 2 522,2 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 13,1 12,5 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 93 488 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,8 51,7 57,8 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,4 22,6 19,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 14,2 13,2 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,8 15,0 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 18,8 17,5 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5 17,2 15,7 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,9 19,3 17,9 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 20,4 19,7 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,8 97,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 14 402 261 867 1 609 778 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 61 54 57 60
Indikator og nøkkeltall Sem skole Tønsberg kommune Vestfold fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 111 256 110 089 116 183
Lønnsutgifter per elev 91 444 90 588 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,0 85,8 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 385 1 138 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 642 1 665 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år