Grunnet tekniske oppdateringer vil det ikke være mulig å logge inn i Skoleporten tirsdag 26. april fra klokken 16-18

Oversikt - Røyken kommune

I denne oversikta finn du skolefakta og tal for grunnskolar i kommunen. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.
Illustrasjon for en enhet
Røyken kommune
Kommunenr 0627
Alle grunnskoler med adresse i Røyken kommune (offentlige og private)
Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer Offentlig Privat
Talet på elevar 2 959 2 959
Talet på skolar 11 11
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 178 178
Talet på lærarar 287 287

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Resultat - nasjonale prøver 8. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Resultat - grunnskolen standpunktkarakterar

Fleire tal

Standpunktkarakteren gir informasjon om kompetansen til eleven ved avslutninga av opplæringa i faget. Frå 8. årssteget og i vidaregåande opplæring får eleven vurdering med talkarakterar. Her skal ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.

I tabellen ser du resultata frå utvalde fag som gir eit bilete av elevane sitt læringsutbytte.

Laster inn rapport

Resultat - grunnskolen eksamenskarakterar

Fleire tal

Eksamenskarakter er den karakteren eleven får på prestasjonen til eksamen. Karakteren skal setjast av to personar, anten to eksterne sensorar eller av faglæraren og ein ekstern sensor. Berre ein liten del av elevgruppa blir trekt ut til eksamen i kvart fag. Her skal ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.

Laster inn rapport

Resultat - grunnskolepoeng

Fleire tal

Grunnskolepoeng blir rekna ut ved at alle dei avsluttande karakterane som er førte på vitnemålet, skal leggjast saman og delast på talet på karakterar, slik at ein får eit gjennomsnitt. Etterpå skal ein gonge gjennomsnittet med 10.

Indikator og nøkkeltall Røyken kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt 42,7 41,9 41,8

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Røyken kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,1 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 4,0 3,9 3,8
Faglig utfordring 4,2 4,1 4,1
Felles regler 4,4 4,4 4,4
Trivsel 4,4 4,4 4,3
Mestring 4,1 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,4 4,4 4,4
Motivasjon 3,9 3,9 3,8
Vurdering for læring 4,0 4,0 3,9
Støtte hjemmefra 4,4 4,4 4,4

Elevundersøkinga - grunnskole, 10. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Røyken kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,7 3,8 3,8
Elevdemokrati og medvirkning 3,3 3,4 3,4
Faglig utfordring 4,3 4,3 4,3
Felles regler 4,1 4,1 4,0
Trivsel 4,2 4,2 4,1
Mestring 4,0 4,0 3,9
Utdanning og yrkesveiledning 3,7 3,8 3,8
Støtte fra lærerne 3,9 4,0 4,0
Motivasjon 3,5 3,5 3,5
Vurdering for læring 3,3 3,4 3,3
Støtte hjemmefra 4,1 4,1 4,1

Gjennomføring - grunnskole

Fleire tal

Vurderingsområdet ”gjennomføring” viser kor mange elevar som går direkte frå grunnskolen til vidaregåande opplæring.

Laster inn rapport

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Røyken kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 232,8 3 098,3 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2 12,4 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 30 498 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 97,8 68,7 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,0 16,1 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4 13,2 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,6 14,7 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 16,9 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9 15,0 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,8 17,4 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,6 18,9 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,7 95,4 95,4
Lærertimer som gis til undervisning 149 063 1 970 205 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev 50 58 60
Indikator og nøkkeltall Røyken kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 119 452 109 888 116 183
Lønnsutgifter per elev 72 011 84 081 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 61,0 79,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 829 1 015 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 428 1 407 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år