Oversikt - Røra skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Røra skole
Enganvegen 8
7670 INDERØY
Org.nr 975269299
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Inderøy kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 106
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 7
Talet på lærarar 11

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Røra skole Inderøy kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,9 3,8 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,1 3,5 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,3 4,3 4,0 4,1
Felles regler 4,1 4,2 4,4 4,4
Trivsel 4,0 4,1 4,3 4,3
Mestring 3,9 4,0 4,0 4,1
Støtte fra lærerne 4,3 4,1 4,4 4,4
Motivasjon 3,4 3,6 3,8 3,8
Vurdering for læring 3,6 3,6 3,8 3,9
Støtte hjemmefra 4,4 4,2 4,3 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Røra skole Inderøy kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 8,8 87,2 5 006,2 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 11,0 11,7 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 16 803 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 105,0 51,2 65,2 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,5 18,8 16,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 11,2 12,5 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,6 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 15,4 15,9 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1 13,4 13,9 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4 14,5 16,7 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,5 17,8 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,3 97,2 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 5 908 54 519 3 192 890 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 56 65 61 61
Indikator og nøkkeltall Røra skole Inderøy kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 125 926 123 789 121 243
Lønnsutgifter per elev 97 447 97 586 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,3 83,4 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 130 1 009 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 323 1 360 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år