Oversikt - Ringstad skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Ringstad skule
Bygdavegen 7
6200 STRANDA
Org.nr 974617943
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stranda kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 264
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 19
Talet på lærarar 38

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Ringstad skule Stranda kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,8 3,9 3,9 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,4 3,4 3,6 3,7
Faglig utfordring 3,7 3,7 3,9 4,0
Felles regler 4,0 4,1 4,3 4,3
Trivsel 4,0 4,1 4,1 4,2
Mestring 3,9 4,0 4,0 4,0
Støtte fra lærerne 4,1 4,3 4,4 4,4
Motivasjon 3,3 3,4 3,6 3,7
Vurdering for læring 3,7 3,7 3,8 3,8
Støtte hjemmefra 4,0 4,1 4,1 4,3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Ringstad skule Stranda kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 32,4 67,4 3 166,4 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,7 7,6 11,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 566 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,7 75,8 55,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,2 9,1 17,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,8 8,4 11,4 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 8,6 13,8 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 12,6 15,1 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5 11,1 13,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,3 14,7 15,1 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 12,6 17,7 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,6 89,4 95,2 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 22 545 43 396 2 037 091 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 85 93 65 61
Indikator og nøkkeltall Ringstad skule Stranda kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 169 482 131 286 126 820
Lønnsutgifter per elev 136 426 105 921 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,4 84,3 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 489 980 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 662 1 454 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år