Oversikt - Reindalen skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Reindalen skole
Uranusveien 3
9602 HAMMERFEST
Org.nr 975299465
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hammerfest kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 162
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 13
Talet på lærarar 21

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Reindalen skole Hammerfest kommune Finnmark Finnmárku fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,1 3,9 3,9 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 4,0 4,0 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,1 4,1 4,1 4,1
Felles regler 4,3 4,4 4,3 4,4
Trivsel 4,2 4,3 4,2 4,3
Mestring 3,8 4,0 4,0 4,1
Støtte fra lærerne 4,4 4,4 4,4 4,4
Motivasjon 3,9 3,9 3,7 3,8
Vurdering for læring 3,7 3,9 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,5 4,4 4,3 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Reindalen skole Hammerfest kommune Finnmark Finnmárku fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 19,1 153,6 1 155,2 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 9,3 8,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 24 138 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,7 51,4 60,0 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,5 15,9 12,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,5 10,5 8,9 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 9,6 9,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,9 12,4 11,3 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,8 12,0 10,5 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6 14,7 11,9 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 11,1 11,8 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,3 90,8 90,7 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 12 640 96 011 729 006 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 78 76 88 60
Indikator og nøkkeltall Reindalen skole Hammerfest kommune Finnmark Finnmárku fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 141 964 151 052 116 183
Lønnsutgifter per elev 110 534 118 214 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,9 85,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 567 1 146 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 989 2 041 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år