Oversikt - Refsnes skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Refsnes skole
Refsnesalleen 36
1518 MOSS
Org.nr 975280381
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Moss kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 249
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 14
Talet på lærarar 24

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Refsnes skole Moss kommune Østfold fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,0 4,1 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,6 4,1 3,9 3,8
Faglig utfordring 4,0 4,0 4,0 4,1
Felles regler 4,1 4,5 4,4 4,4
Trivsel 4,1 4,4 4,3 4,3
Mestring 4,0 4,1 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,4 4,5 4,4 4,4
Motivasjon 3,6 4,0 3,9 3,8
Vurdering for læring 3,8 4,1 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,4 4,4 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Refsnes skole Moss kommune Østfold fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 19,8 288,1 3 084,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 13,1 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 31 536 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 114,2 110,9 63,6 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,0 10,9 17,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 13,7 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,2 14,9 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 19,2 17,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3 16,4 15,2 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,2 20,4 17,3 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 21,9 19,4 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,6 98,1 98,0 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 13 659 189 682 1 972 962 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 55 54 58 60
Indikator og nøkkeltall Refsnes skole Moss kommune Østfold fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 107 223 110 500 116 183
Lønnsutgifter per elev 87 162 87 954 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,8 83,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 862 843 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 332 1 264 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år