Oversikt - Raumyr skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Raumyr skole
Raumyrveien 20
3613 KONGSBERG
Org.nr 975288862
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kongsberg kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 397
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 20
Talet på lærarar 41

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Raumyr skole Kongsberg kommune Viken fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,3 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,3 4,1 4,0
Felles regler 4,4 4,3 4,4
Trivsel 4,6 4,3 4,3
Mestring 4,2 4,0 4,0
Støtte fra lærerne 4,7 4,4 4,4
Motivasjon 4,2 3,8 3,8
Vurdering for læring 3,8 3,8 3,9
Støtte hjemmefra 4,3 4,3 4,3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Raumyr skole Kongsberg kommune Viken fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 34,8 289,2 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 12,6 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 17 64 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 23,3 50,4 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 49,0 22,2 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1 14,0 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,9 13,9 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 17,0 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3 15,2 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,9 18,7 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 17,7 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 97,9 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 23 894 181 925 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 60 56 61
Indikator og nøkkeltall Raumyr skole Kongsberg kommune Viken fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 122 323 121 243
Lønnsutgifter per elev 94 144 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,6 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 664 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 014 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år