Oversikt - Raufoss skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Raufoss skole
Nysethvegen 19
2830 RAUFOSS
Org.nr 975274012
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vestre Toten kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 298
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 18
Talet på lærarar 32

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Raufoss skole Vestre Toten kommune Oppland fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,0 4,3 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 4,1 3,9 3,8
Faglig utfordring 3,9 4,2 4,1 4,1
Felles regler 4,2 4,6 4,4 4,4
Trivsel 4,1 4,5 4,4 4,3
Mestring 3,9 4,0 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,4 4,6 4,5 4,4
Motivasjon 3,9 4,1 3,9 3,8
Vurdering for læring 3,7 4,1 4,0 3,9
Støtte hjemmefra 4,1 4,3 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Raufoss skole Vestre Toten kommune Oppland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 28,6 148,5 2 079,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 11,1 11,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 29 354 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,0 49,7 57,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,2 19,6 17,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 11,9 11,9 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 12,7 13,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,8 14,5 15,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,2 13,8 13,5 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,4 13,8 15,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 16,2 16,9 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,9 97,4 97,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 18 962 92 824 1 302 024 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 64 64 64 60
Indikator og nøkkeltall Raufoss skole Vestre Toten kommune Oppland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 122 181 126 264 116 183
Lønnsutgifter per elev 101 338 100 765 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,1 83,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 817 1 067 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 495 1 645 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år