Oversikt - Oslo International School (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Oslo International School (privat)
Gamle Ringeriksvei 53
1357 BEKKESTUA
Org.nr 971845635
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Stiftelse Oslo International School (privat)
Godkjent etter: opplæringsloven § 2-12 Godkjent status: Drift

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 479
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 30
Talet på lærarar 76

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Resultat - nasjonale prøver 8. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Resultat - grunnskolen standpunktkarakterar

Fleire tal

Standpunktkarakteren gir informasjon om kompetansen til eleven ved avslutninga av opplæringa i faget. Frå 8. årssteget og i vidaregåande opplæring får eleven vurdering med talkarakterar. Her skal ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.

I tabellen ser du resultata frå utvalde fag som gir eit bilete av elevane sitt læringsutbytte.

Laster inn rapport

Resultat - grunnskolen eksamenskarakterar

Fleire tal

Eksamenskarakter er den karakteren eleven får på prestasjonen til eksamen. Karakteren skal setjast av to personar, anten to eksterne sensorar eller av faglæraren og ein ekstern sensor. Berre ein liten del av elevgruppa blir trekt ut til eksamen i kvart fag. Her skal ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.

Laster inn rapport

Resultat - grunnskolepoeng

Fleire tal

Grunnskolepoeng blir rekna ut ved at alle dei avsluttande karakterane som er førte på vitnemålet, skal leggjast saman og delast på talet på karakterar, slik at ein får eit gjennomsnitt. Etterpå skal ein gonge gjennomsnittet med 10.

Indikator og nøkkeltall Oslo International School (privat) Bærum kommune Viken fylke Nasjonalt
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt 50,4 47,1 45,5

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Oslo International School (privat) Bærum kommune Viken fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,7 3,9 3,8 3,8
Elevdemokrati og medvirkning 3,5 3,7 3,6 3,7
Faglig utfordring 3,8 4,1 4,0 4,0
Felles regler 4,4 4,4 4,3 4,3
Trivsel 3,9 4,2 4,1 4,0
Mestring 4,2 4,2 4,0 4,0
Støtte fra lærerne 4,4 4,4 4,3 4,3
Motivasjon 3,8 3,9 3,6 3,6
Vurdering for læring 3,9 3,9 3,7 3,7
Støtte hjemmefra 4,3 4,4 4,3 4,2

Elevundersøkinga - grunnskole, 10. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Oslo International School (privat) Bærum kommune Viken fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,6 3,8 3,8 3,8
Elevdemokrati og medvirkning 2,8 3,2 3,4 3,4
Faglig utfordring 3,9 4,4 4,3 4,3
Felles regler 3,8 4,0 4,1 4,0
Trivsel 3,6 4,1 4,1 4,1
Mestring 4,0 4,0 4,0 3,9
Utdanning og yrkesveiledning 3,7 3,5 3,7 3,7
Støtte fra lærerne 3,9 4,1 4,1 4,1
Motivasjon 3,5 3,5 3,5 3,5
Vurdering for læring 3,4 3,3 3,4 3,4
Støtte hjemmefra 4,0 4,2 4,2 4,1

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Oslo International School (privat) Bærum kommune Viken fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 53,5 124,1 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 11,2 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 7 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 201,3 176,1 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,4 5,7 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 12,5 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,0 19,3 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,7 17,1 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0 13,6 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,3 13,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,1 20,9 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,9 89,3
Lærertimer som gis til undervisning 35 811 76 907 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev 75 62 78
Indikator og nøkkeltall Oslo International School (privat) Bærum kommune Viken fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 114 967 126 820
Lønnsutgifter per elev 81 702 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 75,8 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 713 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 231 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år