Oversikt - Øyra skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Øyra skule
Porsemyrvegen 43
6103 VOLDA
Org.nr 975277100
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Volda kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 351
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 22
Talet på lærarar 32

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Øyra skule Volda kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,0 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,7 3,8
Faglig utfordring 3,7 3,9 4,0
Felles regler 4,3 4,4 4,4
Trivsel 4,0 4,2 4,3
Mestring 4,1 4,0 4,0
Støtte fra lærerne 4,5 4,5 4,4
Motivasjon 3,7 3,7 3,8
Vurdering for læring 3,8 3,8 3,9
Støtte hjemmefra 4,2 4,2 4,3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Øyra skule Volda kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 28,6 3 166,4 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 11,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 566 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,5 55,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,3 17,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9 11,4 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,8 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 15,1 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0 13,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,0 15,1 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 17,7 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,2 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 20 321 2 037 091 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 58 65 61
Indikator og nøkkeltall Øyra skule Volda kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 131 286 126 820
Lønnsutgifter per elev 105 921 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,3 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 980 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 454 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år