Oversikt - Nordal skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Nordal skole
Ringeriksveien 312
3406 TRANBY
Org.nr 974546051
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lier kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 38
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 3
Talet på lærarar 7

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Nordal skole Lier kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,9 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,9 3,8
Faglig utfordring 4,0 4,1 4,1
Felles regler 4,3 4,4 4,4
Trivsel 4,3 4,4 4,3
Mestring 4,1 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,3 4,4 4,4
Motivasjon 3,7 3,9 3,8
Vurdering for læring 3,8 4,0 3,9
Støtte hjemmefra 4,1 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Nordal skole Lier kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 5,0 296,1 2 988,3 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 13,3 12,5 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 48 487 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,4 72,2 68,7 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,8 16,1 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,3 14,2 13,4 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,7 14,8 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,8 18,3 17,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,1 16,5 15,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,2 18,6 17,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 20,5 19,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,3 96,0 95,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 3 392 185 401 1 899 215 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 89 54 57 60
Indikator og nøkkeltall Nordal skole Lier kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 109 850 109 888 116 183
Lønnsutgifter per elev 81 383 84 081 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 75,9 79,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 609 1 015 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 329 1 407 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år