Oversikt - Nøsted skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Nøsted skole
Støperigata 7
3040 DRAMMEN
Org.nr 921092296
Offentlig skole
Grunnskole
10.-10. trinn
Skoleeier: Drammen kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 12
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 2
Talet på lærarar 2

Resultat - grunnskolen standpunktkarakterar

Fleire tal

Standpunktkarakteren gir informasjon om kompetansen til eleven ved avslutninga av opplæringa i faget. Frå 8. årssteget og i vidaregåande opplæring får eleven vurdering med talkarakterar. Her skal ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.

I tabellen ser du resultata frå utvalde fag som gir eit bilete av elevane sitt læringsutbytte.

Laster inn rapport

Resultat - grunnskolen eksamenskarakterar

Fleire tal

Eksamenskarakter er den karakteren eleven får på prestasjonen til eksamen. Karakteren skal setjast av to personar, anten to eksterne sensorar eller av faglæraren og ein ekstern sensor. Berre ein liten del av elevgruppa blir trekt ut til eksamen i kvart fag. Her skal ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.

Laster inn rapport

Resultat - grunnskolepoeng

Fleire tal

Grunnskolepoeng blir rekna ut ved at alle dei avsluttande karakterane som er førte på vitnemålet, skal leggjast saman og delast på talet på karakterar, slik at ein får eit gjennomsnitt. Etterpå skal ein gonge gjennomsnittet med 10.

Indikator og nøkkeltall Nøsted skole Drammen kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt 42,1 41,9 41,7

Elevundersøkinga - grunnskole, 10. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Nøsted skole Drammen kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,9 3,8 3,8
Elevdemokrati og medvirkning 3,5 3,4 3,4
Faglig utfordring 4,4 4,3 4,3
Felles regler 4,1 4,1 4,0
Trivsel 4,1 4,2 4,1
Mestring 3,9 4,0 3,9
Utdanning og yrkesveiledning 3,7 3,8 3,8
Støtte fra lærerne 4,1 4,0 4,0
Motivasjon 3,5 3,5 3,5
Vurdering for læring 3,6 3,4 3,3
Støtte hjemmefra 4,2 4,1 4,1

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Nøsted skole Drammen kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 2,1 667,6 2 988,3 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,0 12,9 12,5 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 107 487 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 6,0 73,4 68,7 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 95,7 16,0 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 13,9 13,4 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,0 14,7 14,8 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 17,4 17,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 14,7 15,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 19,0 17,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,6 19,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 0,0 94,2 95,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 874 433 270 1 899 215 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 73 55 57 60
Indikator og nøkkeltall Nøsted skole Drammen kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 94 069 109 888 116 183
Lønnsutgifter per elev 69 001 84 081 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 73,7 79,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 753 1 015 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 473 1 407 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år