Oversikt - Nøkleby skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Nøkleby skole
Leiegata 17
1617 FREDRIKSTAD
Org.nr 974565447
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 555
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 32
Talet på lærarar 43

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Nøkleby skole Fredrikstad kommune Østfold fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,1 4,1 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 4,2 3,9 3,9 3,8
Faglig utfordring 4,0 4,0 4,0 4,1
Felles regler 4,3 4,5 4,4 4,4
Trivsel 4,3 4,4 4,3 4,3
Mestring 4,1 4,1 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,5 4,5 4,4 4,4
Motivasjon 4,0 4,0 3,9 3,8
Vurdering for læring 4,1 4,0 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,5 4,4 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Nøkleby skole Fredrikstad kommune Østfold fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 39,7 834,7 3 084,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 15,5 12,2 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 132 536 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 114,9 70,3 63,6 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,2 15,8 17,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,5 12,7 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,9 14,9 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 17,2 17,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,4 15,3 15,2 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,6 16,9 17,3 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,8 19,4 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,2 99,3 98,0 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 26 600 540 943 1 972 962 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 48 58 58 60
Indikator og nøkkeltall Nøkleby skole Fredrikstad kommune Østfold fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 107 380 110 500 116 183
Lønnsutgifter per elev 80 864 87 954 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,5 83,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 430 843 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 997 1 264 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år