Oversikt - Nes barneskole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Nes barneskole
Tingnesvegen 51
2353 STAVSJØ
Org.nr 992671483
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 296
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 22
Talet på lærarar 31

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Nes barneskole Ringsaker kommune Innlandet fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,8 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,6 3,9 3,8
Faglig utfordring 4,1 4,0 4,0
Felles regler 4,4 4,4 4,4
Trivsel 4,2 4,2 4,3
Mestring 3,6 3,9 4,0
Støtte fra lærerne 4,4 4,5 4,4
Motivasjon 3,4 3,8 3,8
Vurdering for læring 3,7 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,0 4,3 4,3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Nes barneskole Ringsaker kommune Innlandet fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 27,7 438,1 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 10,1 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 38 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 138,3 105,8 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,7 8,6 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 11,0 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 14,8 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1 12,6 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,6 14,5 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,7 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,3 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 18 026 282 711 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 61 71 61
Indikator og nøkkeltall Nes barneskole Ringsaker kommune Innlandet fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 131 065 126 820
Lønnsutgifter per elev 105 533 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 514 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 065 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år