Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Mysen skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Mysen skole
Abc Veien 30
1850 MYSEN
Org.nr 974577690
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Eidsberg kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 483
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 23
Talet på lærarar 43

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Mysen skole Eidsberg kommune Østfold fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,0 4,1 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,6 3,8 3,9 3,8
Faglig utfordring 4,0 4,0 4,0 4,1
Felles regler 4,2 4,4 4,4 4,4
Trivsel 4,2 4,3 4,3 4,3
Mestring 4,1 4,1 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,2 4,3 4,4 4,4
Motivasjon 3,3 3,6 3,9 3,8
Vurdering for læring 3,8 4,0 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,4 4,4 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Mysen skole Eidsberg kommune Østfold fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 39,2 134,5 3 084,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 11,0 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 37 536 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,7 36,5 63,6 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,0 27,5 17,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,7 11,9 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 12,7 14,9 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 15,6 17,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9 14,7 15,2 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,8 16,0 17,3 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 16,3 19,4 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,4 96,5 98,0 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 26 546 86 988 1 972 962 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 55 65 58 60
Indikator og nøkkeltall Mysen skole Eidsberg kommune Østfold fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 113 004 110 500 116 183
Lønnsutgifter per elev 94 547 87 954 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,3 83,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 549 843 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 569 1 264 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år