Oversikt - Myra skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Myra skole
Myra
4848 ARENDAL
Org.nr 975283216
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Arendal kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 282
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 15
Talet på lærarar 24

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Myra skole Arendal kommune Agder fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,3 4,1 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 4,1 3,8 3,8 3,7
Faglig utfordring 4,0 4,0 4,1 4,0
Felles regler 4,5 4,5 4,4 4,3
Trivsel 4,5 4,2 4,2 4,2
Mestring 4,3 4,0 4,0 4,0
Støtte fra lærerne 4,6 4,4 4,4 4,4
Motivasjon 4,2 3,9 3,7 3,7
Vurdering for læring 4,0 4,0 3,9 3,8
Støtte hjemmefra 4,4 4,3 4,4 4,3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Myra skole Arendal kommune Agder fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 21,6 443,1 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0 12,6 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 94 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 85,5 53,5 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,3 21,2 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 13,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 16,3 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9 15,0 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,3 17,2 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 17,1 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,5 98,0 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 14 948 284 201 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 53 57 61
Indikator og nøkkeltall Myra skole Arendal kommune Agder fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 118 248 126 820
Lønnsutgifter per elev 98 592 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 206 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 108 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år