Oversikt - Moss kommune

  I denne oversikta finn du skolefakta og tal for grunnskolar i kommunen. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.
  Illustrasjon for en enhet
  Moss kommune
  Kommunenr 0104
  Alle grunnskoler med adresse i Moss kommune (offentlige og private)
  Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

  Skolefakta - grunnskole

  Fleire tal
  Indikator og nøkkeltall Alle eierformer Offentlig Privat
  Talet på elevar 3 689 3 494 195
  Talet på skolar 13 11 2
  Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 237 223 14
  Talet på lærarar 363 317 46

  Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

  Fleire tal

  Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

  Laster inn rapport

  Resultat - nasjonale prøver 8. årssteg

  Fleire tal

  Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

  Laster inn rapport

  Resultat - grunnskolen standpunktkarakterar

  Fleire tal

  Standpunktkarakteren gir informasjon om kompetansen til eleven ved avslutninga av opplæringa i faget. Frå 8. årssteget og i vidaregåande opplæring får eleven vurdering med talkarakterar. Her skal ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.

  I tabellen ser du resultata frå utvalde fag som gir eit bilete av elevane sitt læringsutbytte.

  Laster inn rapport

  Resultat - grunnskolen eksamenskarakterar

  Fleire tal

  Eksamenskarakter er den karakteren eleven får på prestasjonen til eksamen. Karakteren skal setjast av to personar, anten to eksterne sensorar eller av faglæraren og ein ekstern sensor. Berre ein liten del av elevgruppa blir trekt ut til eksamen i kvart fag. Her skal ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.

  Laster inn rapport

  Resultat - grunnskolepoeng

  Fleire tal

  Grunnskolepoeng blir rekna ut ved at alle dei avsluttande karakterane som er førte på vitnemålet, skal leggjast saman og delast på talet på karakterar, slik at ein får eit gjennomsnitt. Etterpå skal ein gonge gjennomsnittet med 10.

  Indikator og nøkkeltall Moss kommune Østfold fylke Nasjonalt
  Grunnskolepoeng, gjennomsnitt 41,1 40,5 41,2

  Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

  Fleire tal

  Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

  Indikator og nøkkeltall Moss kommune Østfold fylke Nasjonalt
  Læringskultur 4,1 4,2 4,1
  Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,9 3,8
  Faglig utfordring 4,1 4,1 4,1
  Felles regler 4,3 4,3 4,3
  Trivsel 4,4 4,4 4,4
  Mestring 4,1 4,1 4,1
  Støtte fra lærerne 4,4 4,5 4,4
  Motivasjon 4,1 4,0 4,0
  Vurdering for læring 3,9 4,0 3,9
  Støtte hjemmefra 4,4 4,4 4,4
  Mobbet av andre elever på skolen 1,3 1,3 1,3

  Elevundersøkinga - grunnskole, 10. årssteget

  Fleire tal

  Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

  Indikator og nøkkeltall Moss kommune Østfold fylke Nasjonalt
  Læringskultur 3,9 3,9 3,8
  Elevdemokrati og medvirkning 3,4 3,4 3,3
  Faglig utfordring 4,3 4,3 4,2
  Felles regler 4,1 4,0 3,9
  Trivsel 4,4 4,3 4,2
  Mestring 4,1 4,0 4,0
  Utdanning og yrkesveiledning 4,0 3,9 3,8
  Støtte fra lærerne 4,2 4,1 4,0
  Motivasjon 3,7 3,7 3,5
  Vurdering for læring 3,5 3,4 3,3
  Støtte hjemmefra 4,1 4,1 4,0
  Mobbet av andre elever på skolen 1,2 1,2 1,3

  Gjennomføring - grunnskole

  Fleire tal

  Vurderingsområdet ”gjennomføring” viser kor mange elevar som går direkte frå grunnskolen til vidaregåande opplæring.

  Laster inn rapport

  Ressursar - grunnskole

  Fleire tal

  Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

  Indikator og nøkkeltall Moss kommune Østfold fylke Nasjonalt
  Årsverk for undervisningspersonale 321,6 3 168,6 58 421,0
  Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 12,4 12,1
  Antall assistentårsverk i undervisningen 29 469 8 868
  Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 126,6 74,8 71,0
  Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,1 14,8 15,2
  Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 13,4 13,2
  Lærertetthet 8.-10. trinn 14,9 14,4 14,0
  Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7 17,3 16,8
  Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,5 96,3 95,5
  Lærertimer som gis til undervisning 206 267 2 015 174 36 990 466
  Undervisningstimer totalt per elev 56 57 59
  Indikator og nøkkeltall Moss kommune Østfold fylke Nasjonalt
  Driftsutgifter per elev 95 451 102 749 108 511
  Lønnsutgifter per elev 80 947 82 192 85 806
  Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,7 82,8 81,2
  Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 671 710 974
  Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 377 1 345 1 429
  Symbolforklaring
  Tall er unntatt offentlighet
  Tall er ikke publisert på valgt visning av rapporten
  Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år