Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Mosjøen skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Mosjøen skole
Håreks Gate 35
8657 MOSJØEN
Org.nr 974545071
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vefsn kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 264
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 23
Talet på lærarar 44

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Mosjøen skole Vefsn kommune Nordland fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,8 3,9 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,7 3,9 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,0 4,1 4,1 4,1
Felles regler 4,3 4,4 4,4 4,4
Trivsel 3,9 4,2 4,2 4,3
Mestring 4,0 3,9 4,0 4,1
Støtte fra lærerne 4,3 4,4 4,4 4,4
Motivasjon 3,6 3,8 3,8 3,8
Vurdering for læring 3,9 3,9 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,1 4,3 4,3 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Mosjøen skole Vefsn kommune Nordland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 36,2 164,6 3 068,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 10,5 9,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 27 535 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,4 53,5 50,4 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,0 16,6 17,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,4 10,9 10,6 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,5 11,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 16,5 13,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,3 13,9 12,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,3 17,0 14,1 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,6 15,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,7 95,2 93,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 21 593 99 114 1 956 925 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 82 68 73 60
Indikator og nøkkeltall Mosjøen skole Vefsn kommune Nordland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 136 097 130 805 116 183
Lønnsutgifter per elev 107 013 106 095 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,6 84,6 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 296 1 259 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 011 1 562 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år